ข้อตกลงการใช้งาน PSM @ STAMP

Privacy Policy

PSM @ STAMP เป็นระบบ QR Code Stamping ที่ถูกพัฒนาโดย นายสิรธีร์ กิตติวิทย์เชาวกุล

หน้านี้ใช้แสดง กฏความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในระบบ PSM @ STAMP

หากคุณเริ่มต้นการใช้งานระบบ PSM @ STAMP แล้วหมายถึง คุณยอมรับข้อตกลงข้างล่างนี้ และ ยินยอมให้ผม ใช้ข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลนักเรียนดังต่อไปนี้ ชื่อ, นามสกุล, รหัสนักเรียน, ชั้น และข้อมูลส่วนตัวจาก LINE ดังต่อไปนี้ displayName, statusMessage, pictureUrl, userId เพื่อใช้ประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลในระบบ PSM @ STAMP และการเก็บข้อมูลการเข้าฐานกิจกรรม (แสตมป์) โดยผมจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในระบบ PSM @ STAMP รับทราบ

ข้อมูลจาก LINE

ผมได้ทำการขอการเข้าสู่ระบบด้วยเเอพลิเคชั่น LINE อย่างถูกต้อง ตามกฏของ LINE โดยข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มีดังต่อไปนี้ displayName, statusMessage, pictureUrl, userId ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทาง LINE อนุญาติให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ หาก ได้รับอนุุญาติจากผู้ใช้งานแล้ว หมายความว่า หากคุณกดยอมรับข้อตกลงในขณะทำการเข้าสู่ระบบด้วย LINE หมายถึงคุณยอมรับให้ผมเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นและเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในระบบ PSM @ STAMP โดยผมจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในระบบ PSM @ STAMP รับทราบ

ตัวอย่างของข้อมูลที่ได้จาก LINE

displayName: Test

statusMessage: Test

pictureUrl: https://profile.line-scdn.net/0hMYCpbRgvEnZ-CTlLbrVtIUJMHBsJJxQ-Bj0NEVgAT0FbMVZ0RGcPQ1NZREIGblUnRWhZFxxxxxxx

userId: U260cbb2c9d65882e3035d4b3bxxxxxxx

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในขณะเกิดข้อผิดพลาด

ระบบ PSM @ STAMP ได้มีการใช้ Firebase Crashlytic เพื่อเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งขึ้นมายัง Firebase โดยอัตโนมัติหากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน โดยข้อมูลที่จะถูกส่งขึ้นมาจะมี ข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ ข้อมูลของอุปกรณ์ที่เกิดความผิดพลาดนั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อ PSM @ STAMP Team เพื่อสอบถามข้อมูลต่อไป